รับทราบเงื่อนไขและยินยอมเข้ารับบริการ

ผู้ขายยินยอมให้ See-F ใช้ข้อมูลของสินค้า (รูป, รายละเอียด และราคาสินค้า) ที่ร้าน ค้าอัพเดตบน Facebook หรือ Instagram และทำการผลักดันสินค้าของร้านค้าผ่าน เข้าแคมเปญต่างๆ เพื่อให้เกิดยอดขาย ในกรณีที่เบอร์โทรศัพท์ของผู้ขายได้มีการลง ทะเบียนเป็นบัญชีผู้ขาย หรือผู้ซื้อของ See-F อยู่ก่อนแล้ว ผู้ขายให้สิทธิ See-F ใน การเข้าถึงบัญชีของผู้ขาย, Seller Center และข้อมูลอื่นใดในแพลตฟอร์มของ See-F (ยกเว้นข้อมูลส่วนการเงินของร้านค้า) และดำเนินการใดๆ ที่จำเป็น เพื่อวัตถุประสงค์ใน การให้บริการ Shop Set-up ให้แก่ผู้ขายโดยมีรูปแบบและขอบเขตการให้บริการ มีดังนี้

• เปิดบัญชีหน้าร้าน และอัพโหลดสินค้า

• อัพเดทสต็อก จัดการออเดอร์ และ แจ้งเตือนร้านค้าเมื่อมีออเดอร์

• เปิดการใช้งานโฆษณา See-F ADS เพื่อเพิ่มการมองเห็นและยอดขาย

• บริการอื่นใดที่ได้ตกลงร่วมกัน ในกรณีที่มียอดสั่งซื้อ ผู้ขายตกลงที่จะทำการจัดส่งสินค้าให้ทันตามเงื่อนไขการจัดส่งที่บริษัทได้กำหนดไว้ โดยสำหรับประเภทสินค้าพร้อม ส่ง ผู้ขายจะต้องส่งสินค้าภายใน 2 วันหลังวันที่ได้รับออเดอร์ See-F ขอสงวนสิทธิ์ ที่จะเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการให้บริการจัดตั้งร้านค้า (Shop Set-up Service) ทั้งหมดตามที่เห็นสมควร โดยไม่ต้องมีการแจ้งล่วงหน้า